Gói thầu số 38

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Gói thầu số 38: Xây dựng nền mặt đường từ Km0+000 đến Km1+134 và Cầu Sông Trẹm

Chủ đầu tư: Ban QLDA XDCT GT Cà Mau.

Gói thầu số 38

Gói thầu số 38

Gói thầu số 38

Gói thầu số 38

Gói thầu số 38

Gói thầu số 38

Gói thầu số 38