Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Tên gói thầu: Nạo vét kênh , đắp đê và xây dựng các cống dưới đê.

Tên công trình: Nạo vét sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bàu Nâu ).

Địa điểm xây dựng: Huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng. Giữa Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An Và Công ty cổ phần xây dựng thương mại Thới Bình.

Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )

Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )

Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )

Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )

Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )

Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )

Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )

Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )

Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )

Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )

Công trình nạo vét Sông Vàm Cỏ Tây ( Sông Lò Gạch - Bầu Nâu )