Thi công đoạn 2

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thi công đoạn 2: Nạo vét Kênh Cầu Long Kim đến cầu Đà Bắc

Số hợp đồng: 85/HĐXD.2016 ngày 25/12/2016: 04/01/2017 - 04/09/2017

Chủ đầu tư: Ban QLDANN Long An.

Thi công đoạn 2

Thi công đoạn 2