Thi công đoạn 3

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thi công đoạn 3: Nạo vét từ Cầu Đà Bắc - Rạch Phú Thành

Số hợp đồng: 86/HĐXD.2016 ngày 24/12/2016: 04/01/2017 - 04/01/2018

Chủ đầu tư: Ban QLDANN Long An.
Thi công đoạn 3

Thi công đoạn 3

Thi công đoạn 3

Thi công đoạn 3

Thi công đoạn 3

Thi công đoạn 3

Thi công đoạn 3