Thi công đoạn 6

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thi công đoạn 6: Nạo vét Kênh Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến cống Trị Yên

Số hợp đồng: 87/HĐXD.2016 ngày 28/12/2016: 04/01/2016 - 04/01/2018

Chủ đầu tư: Ban QLDANN Long An.


Thi công đoạn 6

Thi công đoạn 6