Thi công xây dựng phân đoạn kè 190m gần Cầu Cá Lóc

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thi công xây dựng phân đoạn kè 190M Gần Cầu Cá Lóc

Số hợp đồng: 125/2016/HĐ-TCXDCT ngày 23/08/2016

Chủ đầu tư: Sở NN&PTNT Trà Vinh.

Thi công xây dựng phân đoạn kè 190m gần Cầu Cá Lóc

Thi công xây dựng phân đoạn kè 190m gần Cầu Cá Lóc

Thi công xây dựng phân đoạn kè 190m gần Cầu Cá Lóc

Thi công xây dựng phân đoạn kè 190m gần Cầu Cá Lóc

Thi công xây dựng phân đoạn kè 190m gần Cầu Cá Lóc