Gói XL 01

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Gói Thầu XL01: Nạo vét kênh đoạn K0 - K9+313, Dự án Nạo vét kênh Mây Phốp - Ngã Hậu tỉnh Vĩnh Long - Trà Vinh.

Số hợp đồng: 08/2018/HĐXD.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng số 10.