Công trình điện thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp, huyện Cầu Ngang

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Công trình Điện thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp, huyện Cầu Ngang

Số hợp đồng: 112/2013-HĐ-XD ngày 16/09/2013

Chủ đầu tư: Sở NN&PTNT Trà Vinh.