Xây dựng các cầu trên đường vào trung tâm các xã Tân Hiệp, Long Hiệp, Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Xây dựng các cầu trên đường vào trung tâm các xã Tân Hiệp, Long Hiệp, Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Số hợp đồng: 05/2014/HĐ-XD ngày 29/12/2014: từ ngày 30/12/2014 đến ngày 12/06/2016

Chủ đầu tư: Ban QL các DA giao thông Trà Vinh.