Dự án đầu tư BOT - BT

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Dự án Đầu tư BOT

Địa điểm xây dựng: Huyện Đầm Dơi - Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Tổng mức đầu tư: 65 tỷ

Dự án đầu tư  BOT - BT

Dự án đầu tư  BOT - BT

Dự án đầu tư  BOT - BT