Ban Lãnh Đạo

Công ty cổ phần xây dựng thương mại thới bình

BAN GIÁM ĐỐC

 • Tổng Giám Đốc: Ông Võ Chí Hải
 • Phó Tổng Giám Đốc: Phan Huỳnh Như
 • Thủ Quỹ: Nguyễn Thị Hằng Nga

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

 • Trưởng phòng: Lê Thị Hằng

PHÒNG KẾ TOÁN

 • Trưởng phòng: Ông Phạm Nhật Minh

PHÒNG KỸ THUẬT

 • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Ngự

PHÒNG ĐẤU THẦU

 • Phụ Trách phòng: Ông Nguyễn Hữu Ngự

PHÒNG VẬT TƯ

 • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tùng

BAN ĐIỀU HÀNH 1

 • Giám đốc Ban điều hành: Ông Nguyễn Tiến Nhật
 • Phó Giám đốc Ban điều hành: Ông Nguyễn Tất Hà

BAN ĐIỀU HÀNH 4

 • Giám đốc Ban điều hành: Ông Nguyễn Thanh Bình

BAN ĐIỀU HÀNH 6

 • Giám đốc Ban điều hành: Ông Trương Hoàng Triệu
 • Phó Giám đốc Ban điều hành: Ông Nguyễn Kiến Quang Nhã
 • Phó Giám đốc Ban điều hành: Ông Nguyễn Thanh Hiển