Liên Kết Websites

Các đơn vị sở, ngành địa phương:

Tỉnh Trà Vinh: http://www.travinh.gov.vn/wps/portal
Sở Giao thông vận tải Trà Vinh: http://travinh.gov.vn/wps/portal/gtvt
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh: http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/sonnptnt
Tỉnh Long An: http://www.longan.gov.vn/Pages/default.aspx
Sở Giao thông vận tải Long An: http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/sogtvt/Pages/default.aspx
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An: http://www.longan.gov.vn/Pages/default.aspx
Tỉnh Cà Mau: http://www.camau.gov.vn/wps/portal/
Sở Giao thông vận tải Cà Mau: http://sogtvt.camau.gov.vn/wps/portal/
Tỉnh Bạc Liêu: http://www.baclieu.gov.vn/default.aspx
Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu: http://sgtvt.baclieu.gov.vn/default.aspx

Các hiệp hội, đơn vị ngành:

Viện Xây dựng Công trình Biển – ĐHXD HN: http://www.icoffshore.com.vn
Viện Kỹ thuật biển: http://www.icoe.org.vn/
Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam: http://www.siwrr.org.vn/
Viện Quy hoạch thuỷ lợi miền Nam: http://www.siwrp.org.vn/
Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: http://www.tcvn.gov.vn
Báo Giao Thông Vận Tải: http://www.giaothongvantai.com.vn
Hiệp hội Cảng Biển Việt Nam: http://www.vpa.org.vn