1. Xáng dây American 7250 MS93

  • Seri bình: 160408-160412
  • Sà lan theo cần 9.25m x 30.25m SG-8045

2. Xáng dây Koehring K1000 MS98

  • Sà lan theo xáng VR0200273 (28.75m x 8.65m) BS LA-059.30

3. Xáng dây American MS89

  • 2 bình 150A: 180046-180033
  • Sà lan theo xáng dây 9.2mx32m 

4. Xáng dây LIMA 65C

  • 2 bình: 120253-320064
10